COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Covid19

DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L’esmentat Decret llei estableix el règim sancionador específic per als casos d’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la COVID-19, i en determina les diferents tipologies d’infraccions.

Infraccions greus

A partir d’ara, es consideren infraccions greus o molt greus tant l’incompliment dels límits d’aforaments als espais tancats o a l’aire lliure com dels horaris d’obertura i tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats. Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 € fins a las 60.000 €.

Infraccions molt greus

Constitueix infracció molt greu la celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen. En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d’entre els 60.001 i els 600.000 €.

Infraccions lleus

L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros. Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €.

Així mateix, es determina que seran els ajuntaments de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

 

Descarrega el pdf sencer del decret llei

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.