MISSIÓ

L ‘ EAP OSONA SUD- ALT CONGOST SLP és un centre sanitari obert a la comunitat, que ofereix serveis sanitaris i socials d ́alta qualitat al pacient, cercant la millora continua, oferint un tracte acollidor i solidari, una atenció integral al ciutadà i desenvolupant projectes de recerca i innovació.

El model d’organització i gestió de l’EAP Osona Sud- Alt Congost S.L.P és base en:

 • L’autogestió i professionalització com a instrument d’èxit per la sostenibilitat de la nostra empresa.
 • Donar una atenció sanitària i social de qualitat a la nostra població.
 • Ser sensible a les necessitats individuals de cada professional, buscant l’equilibri entre la igualtat i la diferència, afavorint el treball en equip i la visió de millora continua, i la gestió racional i eficient dels recursos assignats.
 • Entendre que el benestar del professional de la nostra empresa, és un element clau per a poder donar un millor servei.
 • Recolzant-nos en el professionalisme i el talent, tot potenciant la satisfacció pròpia, promovent i incentivant les iniciatives relacionades amb les actuacions de millora assistencial, docent, recerca i innovació (R+D+I)
 • Liderant i essent un referent d ’atenció primària de Salut, a mes de constituir un model d’èxit en la autogestió i la sostenibilitat del sistema sanitari de provisió pública.
Missió
 

 

Visió

Assolir el major nivell de salut possible en la nostra població, posant al seu abast els pilars que caracteritzen l’atenció primària de salut i social: atenció integral, promoció de la salut, autocura, prevenció i salut comunitària, utilitzant les millors evidències científiques i centrada en el ciutadà. Ser un referent en la recerca i la innovació en projectes de l’Atenció Primària de Salut, tecnologies aplicades a la salut i salut comunitària.

Diferenciar-nos per:

 • Una atenció a les persones que:
  1. Situa al ciutadà com a eix vertebrador del nostre model i promou que es faci responsable de la seva salut; posant al seu abast les eines necessàries per que poguí fer-ho (noves tecnologies, participació comunitària, educació per la salut, etc.)
  2. Treballa per afavorir la continuïtat i accessibilitat del servei, així com la coordinació òptima amb altres agents i proveïdors de l’entorn.
  3. Vetlla per una integració i treball coordinat amb l’àmbit de l’atenció social i sanitària.
 • Una inequívoca vocació docent, de recerca i innovació (R+D+I).
 • Un model d’organització basat en l’autogestió dels professionals i els serveis que oferim. Generant més satisfacció dels professionals, afavorint la millora continua de la qualitat assistencial i el treball en equip.
 • Foment i utilització de les TICs en Salut, per agilitzar i optimitzar l’atenció al pacient, i oferir-li eines d’auto cura tutelades pels professionals sanitaris i socials.
 • Foment i treball continu per assolir aliances estratègiques amb altres agents i proveïdors, que afavoreixin el contínuum assistencial.
 • Us racional i eficient dels recursos assignats.
Visió
 

 

Valors

Els nostres valors: donar una atenció sanitària de qualitat, professional, responsable, eficient, respectuosa i ètica. Amb personal competent i amb un equip multidisciplinari. Propera a la comunitat. Compromesa amb les persones, amb les institucions i amb el desenvolupament professional i científic.

 • PROFESSIONALITAT.
 • VOCACIO DE SERVEI.
 • RESPONSABILITAT.
 • MULTIDISCIPLINARIERAT.
 • EFICIÈNCIA.
 • FLEXIBLES I PARTICIPATIUS.
 • COMPROMÍS ÈTIC.
 • SINCERITAT I RESPECTE.
 • COMUNICACIÓ I MOTIVACIÓ.
 • DISPONIBILITAT I CAPACITAT
 • SABER ESTABLIR LIMITS

L‘EAP OSONA SUD- ALT CONGOST SLP acredita un alt nivell de solvència tècnica amb un nivells d’excel·lència en la prestació del servei, que es base en:

 • L’alt nivell de coneixement.
 • Capacitat de gestió.
 • Experiència en la feina que realitzem.
 • Formació prèvia i continuada.
 • Treball en equip.
 • Capacitat de reflexió sobre el nostre treball (qualitat, eficiència,...) per a una millora continuada
 • Ampli ventall de serveis (centre de salut integral).
 • Bon servei tècnic - professional i humà, que respon a les necessitats i és sensible a les demandes de la població.
 • Obert a tothom i al servei del ciutadà.
 • Vetllant pel manteniment de la salut de les persones i de la comunitat.
 • Assumim els objectius que les autoritats sanitàries estableixen i els ciutadans necessiten.
 • Donem comptes del que fem, als ciutadans i a les autoritats.
 • Tenim capacitat per a generar confiança.
 • Visió àmplia de la salut, englobant tota l’esfera biopsicosocial.
 • Visió àmplia dels serveis de salut, treballant per a una salut integral.
Valors