Si algun dia patiu una malaltia incurable i discapacitant, com podeu assegurar-vos que les cures que rebreu seran les que realment voleu?

La declaració de voluntats anticipades és un document en el qual podeu explicar per endavant quin tractament mèdic voleu rebre. El podeu redactar fins i tot quan no patiu cap malaltia. Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat.

Són una forma d'expressió de l'autonomia de les persones a l'hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, la qual cosa constitueix un dret avalat èticament i legalment.

L'objectiu del document de voluntat anticipades (DVA) és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les.

Abans de redactar el document de voluntats anticipades, és important que us assessoreu. Conèixer bé el decurs que pot prendre la malaltia i les opcions terapèutiques que hi poden haver us pot ajudar a l'hora d'expressar les vostres voluntats amb prou coneixement de causa i amb la major cura possible.

No hi ha cap DVA que sigui l'oficial. El contingut del DVA és lliure i no està estandarditzat perquè depèn de la singularitat de la persona que l'escriu. Tanmateix, hi ha diferents models que poden servir de guia.

Per tal que la seva interpretació, i la consegüent aplicació dels professionals, sigui ala més adequada possible, és recomanable que el document de voluntats anticipades consti de dues parts: la primera, amb els criteris i les instruccions personals; la segona, amb la designació d'una persona representant.

Es poden utilitzar totes dues o només una. Pel que fa a la primera part, és recomanable que inclogui:

  • Els criteris fonamentals que s'han de tenir en compte: la jerarquia de valors, les creences i les expectatives personals de l'autor del document de voluntats anticipades.
  • Les situacions sanitàries concretes en les quals s'han de tenir en compte aquests criteris fonamentals.
  • Les instruccions i els límits concrets en relació amb l'actuació mèdica davant de decisions previstes en funció de les possibilitats evolutives.

Igualment en el DVA es pot fer constar la voluntat de rebre l’eutanàsia. Aquesta voluntat tindrà la consideració formal de sol·licitud per rebre aquest acte assistencial quan es compleixen els requisits establerts per la Llei orgànica 3/2021.

També s’hi poden especificar voluntats relatives a la donació d'òrgans, donació del cos per a la investigació científica o la voluntat sobre l'enterrament o la incineració, entre d'altres.

S'ha de tenir present, però, que possiblement l'autoritat i la potestat respecte a algunes d'aquestes altres consideracions no pertanyi als metges sinó a altres figures professionals, a qui s'haurà d'acudir per tal d'assegurar-ne l'acompliment.

Per més informació: Contingut i model orientatiu del document de voluntats anticipades. Canal Salut (gencat.cat)

Per més informació sobre altres donacions: Altres donacions. Donació i trasplantament (gencat.cat)

 

Guia informativa per elaborar un Guia informativa per elaborar un document de voluntats anticipades

Model orientatiu de document de voluntats anticipades